thiet_ke_in_prochure_profile_re_dep_VuTien_slide2
thiet_ke_in_prochure_profile_re_dep_VuTien_slide1
Vũ Tiến

Dự án thiết kế
Vũ Tiến

Dịch vụ

Thiết kế Company Profile

Số trang: 12 trang (cả bìa)

Hình ảnh:

Hình khách hàng cung cấp & Shutterstock

Khách hàng

Thời gianNăm 2018

Ý tưởng

Ý tưởng
thiet_ke_in_prochure_profile_re_dep_VuTien_01
thiet_ke_in_prochure_profile_re_dep_VuTien_02
thiet_ke_in_prochure_profile_re_dep_VuTien_03