thiet_ke_thuong_hieu_logo_dep_MakeColor_slide1
thiet_ke_thuong_hieu_logo_dep_MakeColor_slide2
Make Color

Dự án thiết kế
Make Color

Dịch vụ

Thiết kế hệ thống nhận diện

Thiết kế Logo

Khách hàng

Thời gianNăm 2020

Ý tưởng

Thiết kế logo Make Color. Bên cạnh thiết kế logo, chúng tôi cũng thiết kế toàn bộ hệ thống nhận diện mà thiết kế logo là phần quan trọng nhất.

Ý tưởng
thiet_ke_thuong_hieu_logo_dep_MakeColor_01
thiet_ke_thuong_hieu_logo_dep_MakeColor_02
thiet_ke_thuong_hieu_logo_dep_MakeColor_03
thiet_ke_thuong_hieu_logo_dep_MakeColor_04
thiet_ke_thuong_hieu_logo_dep_MakeColor_05
thiet_ke_thuong_hieu_logo_dep_MakeColor_06
thiet_ke_thuong_hieu_logo_dep_MakeColor_07
thiet_ke_thuong_hieu_logo_dep_MakeColor_08
thiet_ke_thuong_hieu_logo_dep_MakeColor_09
thiet_ke_thuong_hieu_logo_dep_MakeColor_10
thiet_ke_thuong_hieu_logo_dep_MakeColor_11
thiet_ke_thuong_hieu_logo_dep_MakeColor_12