thiet_ke_thuong_hieu_logo_dep_TanKienAu_slide1
thiet_ke_thuong_hieu_logo_dep_TanKienAu_slide2
Tân Kiến Âu

Dự án thiết kế
Tân Kiến Âu

Dịch vụ

Thiết kế hệ thống nhận diện

Thiết kế Logo

Khách hàng

Thời gianNăm 2018

Ý tưởng

Thiết kế logo Tân Kiến Âu. Bên cạnh thiết kế logo, chúng tôi cũng thiết kế toàn bộ hệ thống nhận diện mà thiết kế logo là phần quan trọng nhất.

Ý tưởng
thiet_ke_thuong_hieu_logo_dep_TanKienAu_01
thiet_ke_thuong_hieu_logo_dep_TanKienAu_02
thiet_ke_thuong_hieu_logo_dep_TanKienAu_03
thiet_ke_thuong_hieu_logo_dep_TanKienAu_04
thiet_ke_thuong_hieu_logo_dep_TanKienAu_05
thiet_ke_thuong_hieu_logo_dep_TanKienAu_06
thiet_ke_thuong_hieu_logo_dep_TanKienAu_07
thiet_ke_thuong_hieu_logo_dep_TanKienAu_08
thiet_ke_thuong_hieu_logo_dep_TanKienAu_09
thiet_ke_thuong_hieu_logo_dep_TanKienAu_10
thiet_ke_thuong_hieu_logo_dep_TanKienAu_11