thiet_ke_in_POSM_prochure_standee_re_dep_BlueOne_slide1
thiet_ke_in_POSM_prochure_standee_re_dep_BlueOne_slide2
BlueOne POSM

Thiết kế và In ấn
BlueOne POSM

Dịch vụ

Thiết kế Nhãn, POSM

Thiết kế Billboard, Standee quảng cáo

Khách hàng

Thời gianNăm 2018

Ý tưởng

Thiết kế POSM( tờ rơi, namecard, poster, signboard, billboard, standee) cho sản phẩm BlueOne của Vinadef. Ngoài ra chúng tôi cũng có dịch vụ in nhanh tờ rơi, in nhanh brochure để đáp ứng nhu cầu quảng cáo thương hiệu.

Ý tưởng
thiet_ke_in_POSM_prochure_standee_re_dep_BlueOne_01
thiet_ke_in_POSM_prochure_standee_re_dep_BlueOne_02
thiet_ke_in_POSM_prochure_standee_re_dep_BlueOne_03
thiet_ke_in_POSM_prochure_standee_re_dep_BlueOne_04
thiet_ke_in_POSM_prochure_standee_re_dep_BlueOne_05
thiet_ke_in_POSM_prochure_standee_re_dep_BlueOne_06
thiet_ke_in_POSM_prochure_standee_re_dep_BlueOne_07
thiet_ke_in_POSM_prochure_standee_re_dep_BlueOne_08
thiet_ke_in_POSM_prochure_standee_re_dep_BlueOne_09
thiet_ke_in_POSM_prochure_standee_re_dep_BlueOne_10
thiet_ke_in_POSM_prochure_standee_re_dep_BlueOne_11
thiet_ke_in_POSM_prochure_standee_re_dep_BlueOne_12
thiet_ke_in_POSM_prochure_standee_re_dep_BlueOne_14
thiet_ke_in_POSM_prochure_standee_re_dep_BlueOne_15
thiet_ke_in_POSM_prochure_standee_re_dep_BlueOne_16
thiet_ke_in_POSM_prochure_standee_re_dep_BlueOne_17
thiet_ke_in_POSM_prochure_standee_re_dep_BlueOne_18
thiet_ke_in_POSM_prochure_standee_re_dep_BlueOne_19
thiet_ke_in_POSM_prochure_standee_re_dep_BlueOne_20
thiet_ke_in_POSM_prochure_standee_re_dep_BlueOne_21
thiet_ke_in_POSM_prochure_standee_re_dep_BlueOne_22
thiet_ke_in_POSM_prochure_standee_re_dep_BlueOne_23
thiet_ke_in_POSM_prochure_standee_re_dep_BlueOne_24
thiet_ke_in_POSM_prochure_standee_re_dep_BlueOne_25
thiet_ke_in_POSM_prochure_standee_re_dep_BlueOne_26