thiet_ke_in_prochure_profile_re_dep_BlueOne_slide1
thiet_ke_in_prochure_profile_re_dep_BlueOne_slide2
BlueOne

Dự án thiết kế
BlueOne

Dịch vụ

Thiết kế Company Profile

Số trang: 10 trang (cả bìa)

Hình ảnh:

Hình khách hàng cung cấp & Shutterstock

Khách hàng

Thời gianNăm 2018

Ý tưởng

Ý tưởng
thiet_ke_in_prochure_profile_re_dep_BlueOne_01
thiet_ke_in_prochure_profile_re_dep_BlueOne_02
thiet_ke_in_prochure_profile_re_dep_BlueOne_03