thiet_ke_in_to_roi_poster_standee_re_dep_Udream_slide01
thiet_ke_in_to_roi_poster_standee_re_dep_Udream_slide02
Udream POSM

Thiết kế và In ấn
Udream POSM

Dịch vụ

Thiết kế Tờ rơi, Poster

Thiết kế Signboard, Standee quảng cáo

Khách hàng

Ms. Phuong Le

Thời gianNăm 2018

Ý tưởng

Thiết kế POSM( tờ rơi, namecard, poster, signboard, standee) cho thẩm mỹ viện Udream tại Úc. Ngoài ra chúng tôi cũng có dịch vụ in nhanh tờ rơi, in nhanh brochure để đáp ứng nhu cầu quảng cáo thương hiệu.

Ý tưởng
thiet_ke_in_to_roi_poster_standee_re_dep_Udream_01
thiet_ke_in_to_roi_poster_standee_re_dep_Udream_02
thiet_ke_in_to_roi_poster_standee_re_dep_Udream_03
thiet_ke_in_to_roi_poster_standee_re_dep_Udream_05
thiet_ke_in_to_roi_poster_standee_re_dep_Udream_06
thiet_ke_in_to_roi_poster_standee_re_dep_Udream_07
thiet_ke_in_to_roi_poster_standee_re_dep_Udream_08
thiet_ke_in_to_roi_poster_standee_re_dep_Udream_10
thiet_ke_in_to_roi_poster_standee_re_dep_Udream_11
thiet_ke_in_to_roi_poster_standee_re_dep_Udream_12
thiet_ke_in_to_roi_poster_standee_re_dep_Udream_13
thiet_ke_in_to_roi_poster_standee_re_dep_Udream_14
thiet_ke_in_to_roi_poster_standee_re_dep_Udream_15
thiet_ke_in_to_roi_poster_standee_re_dep_Udream_16
thiet_ke_in_to_roi_poster_standee_re_dep_Udream_17
thiet_ke_in_to_roi_poster_standee_re_dep_Udream_18
thiet_ke_in_to_roi_poster_standee_re_dep_Udream_19
thiet_ke_in_to_roi_poster_standee_re_dep_Udream_20
thiet_ke_in_to_roi_poster_standee_re_dep_Udream_21
thiet_ke_in_to_roi_poster_standee_re_dep_Udream_22